กศน.ตำบลทุ่งฮั้ว จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุม หลักสูตร การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ณ บ้านห้วยกันทา หมู่ 7 กลุ่มการทำแคบหมู่ บ้านผาแดง หมู่ 6 กลุ่มการตัดผมชาย บ้านบนทุ่งหมู่ 9 กลุ่มการทำแหนมบัานบนทุ่ง ม.9 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 โดยมีนายปี๋ วงค์ดวงใส เป็นวิทยากร และมีนายสมจิตร หน้าฉลาด สอบต. เป็นผู้กล่าวเปิดและนิเทศติดตามการดำเนินงาน มีผู้เรียนจำนวน 6 คน นายชนาธฺิป ครูกศน.ตำบลทุ่งฮั้ว รายงาน 

ศกร.ตำบลทุ่งฮั้ว นำนักศึกษาและกลุ่มอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมงานวิชาการ ณ สกร.อำเภอวังเหนือ วันที่ 19 กันยายน 2566