วันที่ 9-12 กันยายน 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอวังเหนือ ด้านการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของบุคลากรโดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโลกทัศน์ของบุคลากร ในด้านการคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ณ จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี กศน.ตำบลทุ่งฮั้วนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการไสานความรู้สู่ชุมชน" 8 กันยายน 2565 ณ ลานกศน.อำเภอวังเหนือ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะ ดังนี้ 1 การประกวดโครงงานนักศึกษา 2.การประกวดส้มตำ 3.การประกวดทำลายพื้นเมือง 4.การประกวดร้องเพลง 5.การนำสินค้าจากกลุ่มอาชีพมาจัดแสดงโชว์ โดยนักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งฮั้ว  ได้รับรางวับดังนี้ 1.รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งกันร้องเพลง 2.รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน 3.ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทำลาบพื้นเมือง 4.รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันส้มตำ 
 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลทุ่งฮั้ว จัดการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 2.การวัดระดับความรู้นักศึกษารหัสใหม่บางส่วที่คงค้าง 3. การเก็บคะแนนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Classroom