การสมัครเรียนแบบออนไลน์

   กศน.อำเภอวังเหนือเปิดรับนักศึกษาภาคเรียน ที่1/2563  โดยการสมัครเรียนแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และการประกาศ พรก.ฉุกเฉินในขณะนี้ อาจทำให้ผู้สมัครหลายๆ ท่านไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครเรียนกับ กศน.อำเภอวังเหนือ ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้าถึงระบบการศึกษา กศน.อำเภอวังเหนือ  จึงได้มีการให้ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ กศน.อำเภอ  https://www.wangnueanfe.com/ และเว็บไซต์ กศน.ตำบลทุกตำบล ดังนี้  กศน.ตำบลวังหนือ  กศน.ตำบลวังทรายคำ  กศน.ตำบลวังซ้าย  
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.wangnueanfe.com/ หรือ เว็บไซต์ กศน.ตำบล
2. ให้คลิกไอคอน คำว่า "สมัครเรียนออนไลน์" หรือ ถ้าในเว็บไซต์ กศน.ตำบลจะปรากฎแบบฟอร์ม "ลงทะเบียนเรียน" 
3. กรอกรายละเอียดที่ปรากฎบนหน้าจอการสมัครเรียนให้ครบถ้วน