วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลทุ่งฮั้ว จัดการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 2.การวัดระดับความรู้นักศึกษารหัสใหม่บางส่วที่คงค้าง 3. การเก็บคะแนนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Classroom